Դեպի վեր
  
 

Հայտարարություն՝ՀՀ ԱՆ քաղաքացիական ծառայության հետևյալ ժամանակավոր թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար

10/09/2018

Անձնական տվյալների պաշպանության գործակալության  ռեեստրի վարման և մոնիթորինգի բաժնի առաջին կարգի մասնագետի (ծածկագիր՝ 14-4.1-133)

1) մասնակցում է անձնական տվյալներ մշակողների ռեեստրի վարման աշխատանքներին.

2) մասնակցում է իրավաբանական անձանց անձնական տվյալներ մշակող էլեկտրոնային համակարգերի բավարար պաշտպանության մակարդակ ունենալու ճանաչման և դրանք ռեեստրում ներառման աշխատանքներին.

3) մասնակցում է տվյալներ մշակելու համար օգտագործվող սարքերի և փաստաթղթերի, այդ թվում՝ առկա տվյալների և համակարգչային ծրագրերի ստուգման աշխատանքներին.

4) մասնակցում է տվյալների սուբյեկտի իրավունքների պաշտպանության ապահովման աշխատանքներին.

5) մասնակցում է ֆիզիկական անձանց անձնական տվյալների մշակմանը վերաբերող հարցերով դիմումների քննարկման և որոշումների ընդունման աշխատանքներին.

6) մասնակցում է անձնական տվյալների պաշտպանության բնագավառում առկա իրավիճակի և նախորդ տարվա գործունեության վերաբերյալ տարեկան մեկ անգամ հրապարակային հաշվետվության ներկայացման աշխատանքներին.

7) մասնակցում է անձնական տվյալներ մշակողների դիմումների, հետազոտությունների կամ լուսաբանումների հիման վրա տվյալներ մշակելու վերաբերյալ տրվող խորհրդատվության, ինչպես նաև դրանց վերաբերյալ լավագույն փորձի մասին տեղեկացման աշխատանքներին.

8) մասնակցում է անձնական տվյալներ մշակելու վերաբերյալ մշակողի ծանուցման ուսումնասիրության արդյունքում ամբողջությամբ կամ մասամբ անձնական տվյալների մշակման արգելման աշխատանքներին.

9) իրականացնում է միջազգային փորձի մշտադիտարկում.

10) միջազգային պայմանագրերի հիման վրա մասնակցում է այլ պետություններին անձնական տվյալների փոխանցման աշխատանքներին.

11) Բաժնի պետի հանձնարարությամբ իրականացնում է Բաժնի առջև դրված գործառույթներից և խնդիրներից բխող իրավական ակտերի, առաջարկությունների, եզրակացությունների և այլ փաստաթղթերի պահպանության և արխիվացման աշխատանքները.

12) Բաժնի պետի հանձնարարությամբ մասնակցում է Բաժնի աշխատան­քային ծրագրերի մշակման աշխատանքներին.

13) իր լիազորությունների շրջանակներում, ինչպես նաև Բաժնի պետի հանձնարարությամբ, նախապատրաստում է առաջարկություններ, տեղեկանքներ, հաշվետվություններ, զեկու­ցա­գրեր և այլ գրություններ.

14) իրականացնում է սույն պաշտոնի անձնագրով սահմանված այլ լիազորություններ:

 1. 1.    Ժամանակավոր թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝  
 • բարձրագույն կրթություն
 • սույն ÕºÕ¡Õ·Õ¿Õ¸Õ¶Õ« անձնագրի 10-րդ Õ¯Õ¥Õ¿Õ« 2-րդ ենթակետում Õ¶Õ·Õ¾Õ¡Õ® իր լիազորությունների Õ°Õ¥Õ¿ Õ¯Õ¡ÕºÕ¾Õ¡Õ®  իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն, տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն,
 • անհրաժեշտ տեղեկատվության տիրապետում,
 • համակարգչով և ժամանակակից Õ¡ÕµÕ¬ Õ¿Õ¥Õ­Õ¶Õ«Õ¯Õ¡Õ¯Õ¡Õ¶ միջոցներով աշխատելու ունակություն,
 • անհրաժեշտ (պարտադիր) կառավարչական հմտությունների և ունակությունների տիրապետում, Õ«Õ¶Õ¹ÕºÕ¥Õ½ նաև սույն ÕºÕ¡Õ·Õ¿Õ¸Õ¶Õ« անձնագրով Õ¶Õ¡Õ­Õ¡Õ¿Õ¥Õ½Õ¾Õ¡Õ® գործառույթներից Õ¢Õ­Õ¸Õ² կառավարչական հմտությունների և ունակությունների տիրապետում (Ցանկեր N 1, 2),
 1. 2.   Ժամանակավոր թափուր պաշտոնի հիմքի վերացման ժամկետը՝

Մրցույթի արդյունքում հաղթող ճանաչված մասնակցի կողմից զբաղեցնելը:

 

 1. 3.   Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն  է՝

<<13>> սեպտեմբերի  2018թ. 

 1. 4.   Աշխատավարձի չափը՝

111115 (մեկ հարյուր տասնմեկ հազար տասնհինգ) ՀՀ դրամ:

 1. 5.   Աշխատանքի վայրը, հեռախոսահարմարը՝

ՀՀ, ք. Երևան, Հալաբյան 41ա:

 1. 6.   Դիմող ՀՀ քաղաքացիները պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը՝ 
 • դիմում` Õ°Õ¡Õ´Õ¡ÕºÕ¡Õ¿Õ¡Õ½Õ­Õ¡Õ¶ ձևաչափով ((ձևը լրացվում Õ§ փաստաթղթերը ներկայացնելիս),
 • Õ¿Õ¾ÕµÕ¡Õ¬ ÕºÕ¡Õ·Õ¿Õ¸Õ¶Õ¶ զբաղեցնելու համար Õ´Õ¡Õ½Õ¶Õ¡Õ£Õ«Õ¿Õ¡Õ¯Õ¡Õ¶ գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից ներկայացվող պահանջների բավարարումը Õ°Õ¡Õ¾Õ¡Õ½Õ¿Õ¸Õ² փաստաթղթերի` Õ¤Õ«ÕºÕ¬Õ¸Õ´(ների), Õ¾Õ¯Õ¡ÕµÕ¡Õ¯Õ¡Õ¶Õ«(ների) պատճենները, աշխատանքային գրքույկի (վերջինիս բացակայության դեպքում անհրաժեշտ Õ§ ներկայացնել տեղեկանք Õ°Õ¡Õ´Õ¡ÕºÕ¡Õ¿Õ¡Õ½Õ­Õ¡Õ¶ մարմնից) Õ°Õ¡Õ½Õ¿Õ¡Õ¿Õ¾Õ¡Õ® պատճենը՝ բնօրինակների Õ°Õ¥Õ¿ Õ´Õ«Õ¡Õ½Õ«Õ¶,
 • արական Õ½Õ¥Õ¼Õ« անձինք՝ նաև զինվորական գրքույկի Õ¯Õ¡Õ´ դրան փոխարինող ժամանակավոր՝ զորակոչային Õ¿Õ¥Õ²Õ¡Õ´Õ¡Õ½Õ«Õ¶ կցագրման Õ¾Õ¯Õ¡ÕµÕ¡Õ¯Õ¡Õ¶Õ« ÕºÕ¡Õ¿Õ³Õ¥Õ¶Õ¨ Õ¯Õ¡Õ´ Õ°Õ¡Õ´Õ¡ÕºÕ¡Õ¿Õ¡Õ½Õ­Õ¡Õ¶ տեղեկանք,
 • Õ´Õ¥Õ¯ լուսանակար՝ 3 x 4Õ½Õ´ չափսի,
 • անձնագրի, հանրային ծառայության համարանիշի (սոցիալական քարտի) Õ¯Õ¡Õ´ նույնականացման քարտի պատճենները:
 1. 1.    ՀՀ քաղաքացին  փաստաթղթերը հանձնում է՝
 • անձամբ՝ ներկայացնելով անձնագիր Õ¯Õ¡Õ´ նույնականացման քարտ

Փաստաթղթերն ընդունվում են ամեն օր, ժամը 1000-ից մինչև 1230-ը, բացի շաբաթ և կիրակի օրերից:

Դիմող ՀՀ քաղաքացիները լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու, ինչպես նաև պաշտոնի անձնագրին ծանոթանալու համար կարող են դիմել ՀՀ արդարադատության նախարարության աշխատակազմի  անձնակազմի կառավարման վարչություն /ք. Երևան, Վ. Սարգսյան 3/8, 8-րդ հարկ, հեռ. 010-59-40-56/:

Քննարկել
Վերադառնալ նախորդ էջ
Նախարարություն Գործառույթներ Գրադարան Տեղեկատվական կենտրոն Ընդունելություն

Բաժանորդագրություն